Mobile

Contact

Kinderbospraktijk
Gezondheidscentrum de Meierij
Borchmolendijk 1
5492AJ, Sint-Oedenrode

06-19560347
www.kinderbospraktijk.nl
info@kinderbospraktijk.nl

De praktijk is bereikbaar van maandag tot en met donderdagochtend.
Het spelen heeft prioriteit, spreek de voicemail in zodat ik u zo snel als mogelijk terugbel of stuur een email of whatsappje.

KvK 17254065
BTW-id NL001687B07
Kinderbospraktijk is aangesloten bij RBCZ en de FvB

Vanuit de zorgverzekeraar kan een gedeelte van het tarief worden vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en aanvullende verzekering

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw behandeld therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. De behandelend therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens:
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Uw behandeld therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als uw behandeld therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode.Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Klachten

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de geboden zorg in mijn praktijk. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het staat u vrij u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“